Doctor Information

นพ. ชัช นครชัย

แพทย์ประจำ PA clinic คลินิกรักษาปวด


ประวัติการทำงาน
- ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554-2562
- รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555-2559
- แพทย์ประจำ พี เอ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

การศึกษา การอบรมและการดูงาน
- แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- ศึกษาดูงาน คลินิกระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช
- วิทยากรรับเชิญ ในการประชุมประจำปี ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
- เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี สมาคมศึกษาด้านความปวดแห่งประเทศไทย (Thai Association for the Study of Pain, TASP)
- ประกาศนียบัตรการอบรม Musculoskeletal Ultrasound ประเทศมาเลเซีย ปี 2562